ඇමතුම් සම්බන්ධක පිටුව

twitter
 • කාර්යාලීය ලිපිනය
  • විදුහල්පති
   ධර්මපාල විද්‍යලය
   පන්නිපිටිය
   ශ්‍රී ලංකාව.
   
 • දුරකථන අංකය
  • +94 0112 843207(කාර්යාලීය)
   
 • විද්‍යුත් තැපැල
  • kgwimalasena@gmail.com
   
 • සිතියම