ගෞරව සම්මාන සහ තිළිණ ප්‍රධානයන්

සෙන්පති පදවි සම්මානය

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ (S.L.E.A.S.)පළමු පංතියේ නිලධාරී ශ්‍රේණියට උසස්වීම නිමිත්තෙන් ශිෂ්‍යභට බලකා සෙන්පති තනතුර ලබාගත් මොහොත.

 

 

 

 

ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා සම්මානය
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කළ බස්නාහිර පලාතට අයත් 2000ට වැඩි සිසු පිරිසක් සිටින පාසැල් අතරින් පලමු ස්ථානය ලැබීම නිසා ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.
  •